A Zsigmond Király Főiskolát, s ezzel az állami elismerést megadva, a Magyar Köztársaság Országgyűlése 2000. október 17-én hozott határozatával törvénybe iktatta. A kizárólag magyar magántőkével létrehozott európai integrációs és nemzeti modernizációs profilú intézmény alapításának indokoltságát, illetőleg az akkreditált szakok indítását a kormány-előterjesztés a munkaerő-piaci felmérések alapján - s különösen a minőségi képzés tekintetében - mutatkozó jelentős kereslet kielégítésének szükségességével indokolta.

A Zsigmond mindhárom induló szakán nagy hangsúlyt helyezett az általános és speciális közgazdasági ismeretek oktatására. Olyan szakembereket kívántunk képezni, akik közgazdasági műveltségükkel meg tudnak felelni a közszolgálat, az önkormányzatiság, valamint a regionális- és közpolitika területén jelentkező feladatoknak, s eredményesen tudják segíteni Magyarország beilleszkedését az Európai Unióba. A nemzetközi kapcsolatok szakon végzett hallgatókat magas fokú nyelvtudás birtokában, a nemzetközi gazdaságtan ismeretanyagával felruházva készítettük fel a korszerű gazdaságdiplomáciai feladatokra. A humán erőforrás menedzser szak ismeretanyaga az emberi erőforrások gazdaságtanának modern irányzatára épült, beleértve a munkaerőpiac és a munkaügyi kapcsolatok szerkezetét, működését is. Művelődésszervező szakos kommunikáció - művelődésszervező szakos hallgatóink is a magas szintű elméleti alapozáson kívül ismereteket szereztek a vezetés-szervezés és nonprofit intézményi működés, és a kultúra jogi szabályozásának ismeretkörében is.

A többszintű képzési rendszer bevezetésével a szakkínálat megnégyszereződött, közgazdasági képzésben négy BA és egy MA, társadalomtudományi területen négy BA és két MA, bölcsésztudományon két BA és egy MA, illetve újdonságként jelenik meg a rendkívül komplex képzést biztosító gazdaságinformatika alapszak. Ezzel párhuzamosan pedig a felsőoktatási törvény, a képzési struktúra változásai következtében bevezetésre kerültek az úgynevezett felsőfokú szakképzések is.

A Zsigmond specialitása továbbra is a nemzetközi ismeretek oktatása maradt, mind Nemzetközi tanulmányok, mind Nemzetközi gazdálkodás szakon bachelor és master képzésben tudnak itt a hallgatók diplomát szerezni, diplomácia szakirányunk egyedülálló.

Az intézményben olyan szakemberek képzése a cél, akik képesek az intenzívebbé vált politikai, tudományos-kulturális - és kiemelten - a gazdasági és diplomáciai kapcsolatokban aktív szerepet vállalni azzal a tudattal, hogy hazánk nem csupán nyit a világ felé, hanem minden vonatkozásban közvetítő, sőt egyfajta centrum is lehet Európa különböző régiói között. A kiteljesedő nemzetközi kapcsolatok elősegíthetik a hazai demokrácia, a közgazdasági és politikai kultúra valamint a nemzeti művelődés fejlődését is.

A rektor prof. dr. Bayer József akadémikus. Az oktatói karnak több mint 70 %-a rendelkezik tudományos fokozattal, négyen akadémiai doktorok, a fokozattal nem rendelkezők 80 %-a doktorandusz hallgató.
A 12 éves fennállás során több száz tankönyv, jegyzet jelent meg, ezeket helyben, a többi tananyaggal együtt a Jegyzetbolt árusítja.
Tíz kutatóközpontot működik a tudományok szolgálatában, lefedve a bölcsészet-, gazdaság-, informatikai- és társadalomtudományi képzési területet, ahol nappali és levelező tagozaton egyaránt oktatás zajlik.

Az intézményben történő továbbtanulás iránti érdeklődés töretlen, a hallgatók létszáma tartósan meghaladja a 3800 főt..

Látványos a technikai fejlődés is, a 12000 m2-es campus a legkorszerűbb oktatástechnikai berendezésekkel felszerelt.

Jól szervezett nyelvoktatás, nyelvvizsgaközpont működik szintén a campuson belül. A nappali tagozatos hallgatóknak kötelező részt venni négy szemeszteren át, az egymásra épülő Kompetencia-fejlesztő kurzusokon; itt a fogalmazás, szövegértés, levelezés, önéletrajzírás, prezentáció, illetve üzleti magatartás kompetenciáinak fejlesztése folyik, ezzel segítve a hallgatók munkaerő-piaci beilleszkedését. A kurzusok és a nyelvoktatás árát a költségtérítés tartalmazza.

A Tanácsadó, Közkapcsolati és Alumni Centrum több száz céggel való kapcsolatán keresztül a hallgatók gyakorlati helyeit szervezi, illetve segítséget nyújt elhelyezkedésükhöz.

A képzések rendkívül gyakorlatorientáltak, a felsőbb évfolyamokon a hallgatókat a versenyszféra és a közigazgatás karakteres, kompetens képviselői tanítják a szakirányokon a speciális ismereteket nyújtó tárgyakat.

Az alapítás óta eltelt 16 éves intervallumban a Zsigmond a magyar felsőoktatási piac megkerülhetetlen és elismert szereplőjévé vált.

Bevezetésre kerültek a munkaerő-piaci és hallgatói igényeknek megfelelően a rövidebb képzési idővel bíró, szakirányos, ámde felsőfokú képzések, az úgynevezett felsőoktatási szakképzések.

Az alapítói és tulajdonosi szándéknak, valamint a stratégiai célokban megfogalmazottak szerint a képzőhely bő 16 éves fennállását követően a kitartó – szakmai- és oktatói – munkának köszönhetően 2016. augusztus 1-től – szintet lépve az alkalmazott tudományok egyeteme státuszban Zsigmond Király Egyetem néven működik tovább.

Bemutatkozás Vezetőség Bizottságok Tagjaink Legyen Ön is JVSZ tag! Hírek Események Érdekképviselet Tagi szolgáltatások Kapcsolat